THE LUXURY OF ITALIAN STYLE by Simone Micheli

Dal 10 al 20 dicembre 2019, sarà in mostra presso il Museo storico nazionale di Tirana "The Luxury of Italian Style, home, hotel, living space - by Simone Micheli". 

Sostenuta dall'Ambasciata d'Italia, dall'Agenzia ICE, dall'Istituto Italiana di Cultura a Tirana e dalla Camera di Commercio Italiana in Albania (CCIA), con la collaborazione del Museo Storico Nazionale, la mostra intende raccontare al pubblico la tensione verso la bellezza che caratterizza l'Italian Style trasformando ciascun ambiente di cui si compone lo spazio in una vera e propria opera d'arte che il fruitore può esperire, testare, toccare con mano, vivere.

Dai must dell'ospitalità contemporanea alla casa smart, interattiva, attuale: tredici macro-aree allestite con i prodotti delle 14 aziende partecipanti: Alessandro Bini, Antique Mirror, Axolight, Barel, Bruno Parquet, Cordivari Design, Eterno Ivica, Insenso by Welcome, Novellini, Piscina & Wellness, Rubinetterie Fiorentine, Simas, Snowhite, Tessaro Group. Per approfondimenti, sfoglia il Catalogo Parte I e Catalogo Parte II.

Il programma sarà aperto il 10 dicembre 2019, alle ore 16.00 presso la Sala Unesco del Museo Storico Nazionale di Tirana (invito) e sara' strutturato come segue:

ore 16:00      Presentazione della Mostra da parte di Simone Micheli e delle aziende partecipanti - Sala Conferenze Unesco

ore 17:30      Saluti istituzionali - Sala Conferenze Unesco

ore 18.00      Taglio del nastro con le autorità e breve visita guidata - Ingresso principale del Museo

ore 18:30      Networking cocktail – Ingresso principale del Museo

(lingue di lavoro: italiano e albanese) 

La partecipazione è gratuita, per l'iscrizione clicca qui

L'11 dicembre si svolgerà presso la stessa sede, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, un workshop riservato agli studenti e giovani laureati in architettura.

..............................

Nga data 10 deri në datë 20 dhjetor 2019 do të zhvillohet në Tiranë pranë Muzeut Historik Kombëtar ekspozita "The Luxury of Italian Style, home, hotel, living space - by Simone Micheli".

Mbështetur nga Ambasada e Italisë, Agjencia ICE, Instituti Italian i Kulturës në Tiranë dhe Dhoma e Tregtisë Italiane në Shqipëri (CCIA), me bashkëpunimin e Muzeut Historik Kombëtar, ekspozita synon t'i tregojë publikut bukurinë që karakterizon Italian Style nëpërmjet transformimit të çdo mjedisi që përbën hapësirën në një vepër arti të vërtetë të cilën përfituesi mund ta eskperimentojë, ta provojë, ta prekë me dorë, ta përjetojë

Nga nevojat e mikpritjes tek shtëpia inteligjente, interaktive, aktuale: trembëdhjetë makro-hapësira të përgatitura me produktet e 14 kompanive pjesëmarrëse: Alessandro Bini, Antique Mirror, Axolight, Barel, Bruno Parquet, Cordivari Design, Eterno Ivica, Insenso by Welcome, Novellini, Piscina & Wellness, Rubinetterie Fiorentine, Simas, Snowhite, Tessaro Group. Për më shumë informacione, shfletoni Katalogun pjesa I dhe Katalogun pjesa II.

Programi do të hapet në datën 10 dhjetor 2019 në orën 16.00 pranë Sallës së Konferencave Unesco të Muzeut Historik Kombëtar (ftesa) dhe strukturohet si më poshtë:

ora 16:00         Prezantimi i Ekspozitës nga Simone Micheli dhe i kompanive pjesëmarrëse - Salla e Konferencave Unesco

ora 17:30         Përshëndetjet institucionale - Salla e Konferencave Unesco

ora 18:00         Prerja e shiritit me autoritetet dhe vizitë e shkurtër e udhëhequr - Hyrja kryesore e Muzeut

ora 18:30         Networking cocktail - Hyrja kryesore e Muzeut

(punimet: në gjuhën italiane dhe shqipe)

Pjesëmarrja është falas, për regjistrimin klikoni këtu.

Në datë 11 dhjetor do të zhvillohet në të njëjtin vend, nga ora 10.00 deri në orën 17.00, një workshop rezervuar studentëve dhe të sapo diplomuarve të arkitekturës.