Webinar Italia-Kosovo, Partnership & Opportunità 24 Luglio 2020, 9.30-11.30

Registrazione Webinar - Regjistrimi i Webinar-it

Presentazioni relatori - Prezantimet e referuesve

Documenti utili - Dokumente të nevojshëm

Webinar Italia-Kosovo, Partnership & Opportunità 24 Luglio 2020, 9.30-11.30

L’Ambasciata d’Italia a Pristina e l’ufficio di Tirana, competente per il Kosovo, di ITA/ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese, insieme a Unioncamere Veneto - CCIAA Treviso-Belluno  Dolomiti, organizzano un webinar dedicato al tema “Kosovo, Partnership e Opportunità – Rafforzare la partnership pubblico-privata tra il Kosovo e l’Italia del nord-est oltre Covid-19”.

Il webinar si svolgerà in due sessioni: la prima, dedicata alla complessiva “partnership” politica storica tra Italia e Kosovo e l’odierno impegno dell’Italia nel Paese; la seconda alle  “opportunità” di cooperazione che si schiudono in questa fase per istituzioni ed imprese. Esso punta ad evidenziare il ruolo dell’Italia nel percorso di normalizzazione e stabilizzazione del Kosovo sin dal 1999, cogliendo l’occasione per mappare la dinamica realtà odierna del Paese e le opportunità che essa schiude di sviluppo delle relazioni politiche, culturali, accademiche, scientifiche ed economiche con l’Italia ed in particolare con il nord-est proiettato verso l’area balcanica. 

L’evento, che si svolgerà on-line il 24 luglio 2020, si pone l’obiettivo di dare alle istituzioni, agli imprenditori ed alle aziende italiane una immagine aggiornata del Kosovo, quale Paese partner dell’Italia ricco di opportunità di rafforzamento dei rapporti bilaterali, incluso nei settori economico, culturale, industriale e scientifico-tecnologico.

Le lingue di lavoro saranno l'italiano e l'albanese (con traduzione simultanea). 

E’ possibile scaricare qui il programma dettagliato dell’evento (ALEN). 

Per partecipare è sufficiente  compilare il form online entro mercoledì 22 luglio cliccando qui. Il link per il collegamento al Webinar verrà successivamente inviato agli iscritti. 

La partecipazione è gratuita.

                                                                                                                       *****

Webinar Itali-Kosovë, Partneritet & Mundësi, 24 Korrik, ora 9.30-11.30

Ambasadata e Italisë në Prishtinë dhe zyra e Tiranës, kompetente për Kosovën, e Agjencisë ITA/ICE për promovimin jashtë vendit dhe ndërkombëtarizimin e sipërmarrjeve, së bashku me Unioncamere Veneto – CCIAA Dhoma e Tregtisë Treviso-Belluno ∣ Dolomiti, organizojnë një webinar kushtuar temës ”Kosova, Partneritetet dhe Mundësi – Forcimi i partneritetit publik-privat midis Kosovës dhe Italisë veri-lindore përtej Covid-19“.

Webinar-i  do të zhvillohet në dy sesione: i pari dedikuar partneritetit politik historik në përgjithësi ndërmjet Italisë dhe Kosovës dhe impenjimit të sotëm në vend nga ana e Italisë; sesioni i dytë i dedikohet mundësive të bashkëpunimit që në këtë moment shpalosen përpara institucioneve dhe ndërmarrjeve. Webinar-i ka për qëllim të evidentojë rolin e Italisë në rrugën e normalizimit dhe stabilizimit të Kosovës që prej vitit 1999, duke shfrytëzuar rastin për të hartuar realitetin dinamik në vend dhe mundësitë që ky realitet  hap në zhvillimin e raporteve politike, kulturore, akademike, shkencore dhe ekonomike me Italinë dhe në veçanti me zonen veri-lindore e cila projektohet drejt Ballkanit.     .   

Ngjarja, e cila do të zhvillohet on-line në 24 korrik 2020, synon t’u japë institucioneve, sipërmarrësve dhe kompanive italiane, një imazh të ri të Kosovës, si vend partner i Italisë me shumë mundësi për forcimin e marrëdhënieve bilaterale, përfshirë sektorin e ekonomisë, kulturës, industrisë dhe shkencës-teknologjisë.

Punimet do të mbahen në gjuhën italiane dhe shqipe (me përkthim të njëkohshëm me folësin).

Programi i detajuar i nismës mund të shkarkohet këtu (IT, EN).

Për të marrë pjesë mjafton plotësimi i form-it online brenda ditës së mërkurë 22 korrik duke klikuar këtu. Link-u për lidhjen në Webinar do t’i dërgohet më pas personave të regjistruar.

Pjesëmarrja është pa pagesë